+420 327 312 907
Logo
 
 

         

                                 

Stalo se

 

Koncert  ZUŠ

Ve středu 22. června se uskutečnil Varhanní koncert ZUŠ. Společně se svými učiteli zahráli a zazpívali žáci hudebních oborů. Po koncertě následovala komentovaná prohlídka varhan. Foto zde.

  

Benefiční koncert

Neděli 19. června se uskutečnil benefiční koncert na podporu hospicové péče. Krásný program připravila mládež. Vybrané finanční prostředky se rozdělí mezi Domácí hospic-Srdcem v Kolíně a projekt dětského hospice Dům pro Julii v Brně. Foto zde.

 

Slavnost Těla a Krve Páně

Tuto krásnou slavnost jsme oslavili v neděli 19. června. Slavnostní mše svaté se účastnili farníci z Čáslavi i z Chotusic a posílili nás také poutníci, kteří připutovali s P. Ladislavem. Po mši svaté následoval průvod z kostela sv. Petra a Pavla do kostela sv. Alžběty. Prohlédněte si fotografie.

 

Představení budoucích prvokomunikantů

Při mši svaté v neděli 12. června se představily děti, které na podzim tohoto roku poprvé přistoupí ke stolu Páně. Foto zde.

 

Noc kostelů

Letos byly z našich kostelů otevřeny kostel sv. Petra a Pavla v Čáslavi a kostel sv. Václava v Chotusicích. V Chotusících mohli návštěvníci vyslechnout koncert žesťového kvintetu a prohlédnout si kostel "od sklepa po půdu". V Čáslavi byla Bohoslužba slova, následoval varhanní koncert Michala Hanuše a povídání o historii kostela v podání Filipa Velímského a P. Dmytra prokládané zpěvy Jana Marii Hájka a hrou na příčnou flétnu v podání Barbory Šubrové. Návštěvnost byla vysoká. Několik fotografií zde.

 

Zvonička v Chotusicích

V neděli 5.6. byla v pravé poledne požehnána nová zvonička v Chotusicích. Najdete ji naproti škole. Fotografie zde.

 

Svatodušní vigilie

Se uskutečnila v sobotu 4.6. od 19. hodin. Slavnostní liturgie začala na farním dvoře tzv. Lucernáriem, následně pokračovala v kostele sv. Petra a Pavla. I přes menší účast byla krásná a naplňující. Několik fotografií zde.

 

Třetí výročí KORUNOVACE 

Ve středu 1.6.jsme si krátkou pobožností u Panny Marie Čáslavské připomněli již třetí výročí korunovace milostné sochy. Několik fotografií naleznete v galerii, pokud chcete zavzpomínat na vlastní korunovaci, vidozáznam je zde.

 

Poslední májová pobořnost

V úterý 31.5. na svátek Navštívení Panny Marie jsme po čtyřech letech obnovili další z našich tradic. Mše sv. byla sloužena v kostele sv. Alžběty a následně jsme se na poslední májovou vydali ke kapli Panny Marie Třikrát podivuhodné v Nazaretě. Zde jsme si vyslechli historii ze starých kronik, básně od V. Renče (P. Dmytro) a od paní M. Novákové (M. Fidlerová), pomodlili se litanie a zazpívali Máti Páně přesvatá. V souladu se slibem našich předků plánujeme další setkání u této kaple v měsíci září. Fotografie jsou v galerii.

 

Týden s blahoslaveným Carlo Acutisem

V týdnu od 22.5.2022 jsme ve farnosti měli zapůjčen relikviář s ostatky blahoslaveného Carla Acutise (1991-2006). Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací o tomto italském „světci v džínách, teniskách a svetru“ a modlili se, vzhledem k tomu, že Carlo je patron mladých a počítačových programátorů, hlavně za mladé lidi, nejen z našich farností.

relikviář s vlasy Carlo Acutis neporušené tělo v prosklené rakvi v Assissi web Carla Acutise - katalog Eucharistických zázraků ve světě

 

Farní víkend

V sobotu a v neděli 21.-22. května jsme prožili farní víkend. Ten byl zahájen sobotním dopoledním úklidem kostela sv. Petra a Pavla. V podvečerních hodinách pak následoval Večer chval s kapelou DOTEK. V neděli dopoledne byla ve farnosti mše sv. pouze jedna – a to v 9:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Celebroval ji Mons. Jan Paseka, generální vikář královéhradecké diecéze. Mši sv. hudebně doprovodil sbor žáků a studentů z královéhradeckých církevních škol Squadra Risonante pod vedením Františka Nováka. Po mši sv. následovalo setkání farnosti na farní zahradě. Završením farního víkendu byl krásný odpolední koncert výše jmenovaného sboru.

 

Mše svatá za účastníky bitvy u Chotusic

Dne 17.5.2022 jsme si při mši svaté ve zdejším kostele sv. Václava připomněli 280 výročí bitvy u Chotusic, při níž během pouhých 4 hodin boje padlo více než 10 000 vojáků rakouské i pruské armády a obec byla zcela zničena (vypálena a vypleněna). Mši svatou celebroval Mons. Josef Socha, papežský prelát. Po mši svaté krátce hovořili Bc. Ludmila Zimová Lehetová, starostka Chotusic, velitel 21. základny taktického letectva Čáslav brigádní generál Ing. Jaroslav Míka a předseda Historického spolku Liechtenstein Ing. Pavel Juřík. Několik fotografií je v galerii, videozáznamy se připravují.

 

Požehnání nově instalované sochy

16.5.2022 byla po mši svaté požehnána nově instalovaná socha sv. Jana Nepomuckého. Je umístěna v kostele sv. Alžběty vlevo pod kůrem.

 

Pěší pouť na Schořov

V sobotu 14. května se po dvouleté odmlce, způsobené nepříznivými okolnostmi, konala tradiční pěší pouť do Schořova. Pěší poutníci vyrazili na cestu po úvodní modlitbě v kostele sv. Petra a Pavla okolo 10 hodiny dopoledne. Cestou jsme se v klidných stinných místech zastavovali a modlili se vždy desátek růžence, čas samozřejmě vybyl i na svačinu, hru s míčkem (a pár trestných dřepů za „děravé ruce“) nebo kratičké zastavení na dětském hřišti. Před čtvrt na dvě jsme se u kaple Panny Marie sešli s cyklisty a motoristy. Náš hlahol, veselí dětí a vroucí modlitby zase naplnily tento krásný prostor, a byl to moc hezký pocit. Po modlitbě růžence následovala májová pobožnost a mše svatá. Po ní jsme se mohli posílit dobrotami našich skvělých kuchařek a pak už následovala cesta domů. Několik fotografií naleznete v galerii. Video zde.

 

Farní zahrada - čarodějnice

V sobotu 30.4. jsme po téměř tříleté odmlce obnovili tradiční setkání u táboráku na farní zahradě. Sešlo se nás hodně, opekli jsme si voňavé buřty (a děti také maršmelouny), mládež na umělce vybila energii při fotbálku, zahráli jsme si soutěž "Kufr", zazpívali při kytaře a dobře popovídali. Celá akce byla velice vydařená. Těšíme se na další setkání :). Několik foteček zde.

 

Velikonoce v naší farnosti

Na Zelený čtvrtek jsme si při slavnostní liturgii připomněli Poslední večeři Páně, při níž Ježíš ustanovil Eucharistii. Večer jsme se mohli zůstat modlit v tzv. Getsemanské zahradě. Velký pátek jsme zahájili v ranních hodinách modlitbou Křížové cesty, odpoledne pak následovaly Velkopáteční obřady v Čáslavi a v podvečer v Chotusicích. Po celou noc z pátku na sobotu bylo možné navštívit symbolický Ježíšův hrob v čáslavském kostele a setrvat zde v adoraci před Nejsvětější svátostí. Sobotu jsme zahájili ranními chválami. Po západu slunce pak následovala vigilie Zmrtvýchvstání Páně a po ní na faře agapé. Při nedělní ranní mši sv. byly tradičně žehnány pokrmy a při večerní mši sv. se naše farní rodina rozrostla o nového člena – svátost křtu přijala Renata. V pondělí po ranní mši svaté nechyběla ani pomlázka.

 

Květná neděle

Slavnostním průvodem s ratolestmi jsme si připomněli slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma a současně vstoupili do svatého týdne. Foto zde.

 

Misijní jarmark

V neděli 3.4. po ranní mši sv. byl zahájen tradiční misejní jarmark. Zájemci mohli za dobrovolný příspěvek "zakoupit" většinou velikonoční dekorace, které vyráběly děti z farnosti, ochutnat perníčky a další pečivo, zahřát se čajem - a všechny takto získané finance budou odeslány na účet PMDD. Jarmark probíhal po celý týden. Foto zde.

 

Zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému srdci Panny Marie

Také naše farnost se připojila v papeži Františkovi i našim biskupům. Ze čtvrtka 24.3. na pátek 25.3. jsme se ve farnosti nepřetržitě modlili modlitbu sv. růžence. V pátek 25.3. pak od 16:00 hodin následovala adorace, modlitba křížové cesty, mše svatá a po ní modlitba zasvěcení. Několik fotografií zde. Krátké video se zpracovává.

 

Pobožnost Křížové cesty

Během doby postní se vždy v úterý a v pátek společně modlíme přede mší svatou Křížovou cestu, kdy rozjímáme o utrpení a smrti Pána Ježíše. Rádi Vás mezi námi uvidíme.

 

Humanitární pomoc Ukrajině

Sbírka trvanlivých potravin a léčiv pro Ukrajinu se uskutečnila ve dnech 1.-7. března. Děkujeme všem dárcům - farníkům, občanům Čáslavi a okolí, žákům ZŠ náměstí, místním hokejistům..... 

 

Postní duchovní obnova farnosti

Se uskutečnila v sobotu 5.3.2022. Poutavé přednášky pro nás připravil náš bývalý kaplan (před 30ti lety), současný děkan ze Skutče otec Jan Linhart. První přednáška byla na téma "Proč se bojíte". Druhá pak "Vy jste sůl země." Čas mezi přednáškami byl hojně využit pro duchovní rozhovory a svátosti. Obnova byla zakončena pobožností křížové cesty, adorací a mší svatou. Několik fotografi zde.

 

 Modlitba za mír na Ukrajině

se uskutečnila formou tiché adorace v neděli 27.2. po večerní mši svaté. Několik fotografií v galerii 

 

Ekumenická bohoslužba 2022

V rámci modliteb za jednotu křesťanů jsme se 18.1.2022 v 18:00 hodin zúčastnili ekumenické bohoslužby v Husově sboru. Bohoslužbu společně vedli farářky Františka Tichá a Drahomíra Dušková Havlíčková a P. Dmytro Romanovský. Zpěvy na kytaru doprovázel Jenda Přibyl. Několik fotografií naleznete v galerii.

 

Vánoce 2021

Svátky narození našeho Pána jsme po kovidové odmlce oslavili v našich slavnostně vyzdobených chrámech opět společně a „naživo“. Zpestřily je i některé, opatrně se navracející, tradice. V neděli na Svátek sv. Rodiny odpoledne v kostele sv. Petra a Pavla proběhlo „Vánoční troubení“. Bohatě navštěvován byl čáslavský betlém. Za občanský rok 2021 jsme poděkovali při slavnostní Bohoslužbě 31.12.2021. Několik fotek a kratičký záznam zde.

 

Benefiční koncert Pavla Helana

Se uskutečnil v neděli 19. 12. od 15:00 hodin. Koncert proběhl v rámci akce Advent na dotek a výtěžek je určen na podporu rodinného centra Kopretina. Po úvodních slovech P. Romanovského a pana starosty Málka zazněly krásné písně zpívané bohatým, krásným a sytým hlasem hlasem za doprovodu nejrůznějších převážně strunných, nástrojů. Jednotlivé písně pan Helan propojil jasným, vtipným i upřímným mluveným slovem. Na závěr pak zaznělo poděkování paní Tiché za Rodinné centrum Kopretina a P. Romanovský udělil všem přítomným požehnání. Několik fotografií naleznete v galerii.

 

Příprava chrámu na Vánoce

V sobotu po ranní mši sv. jsme se posílili na faře vydatnou snídaní a poté šli připravovat kostel na vánoční období. Tedy ochotní farníci se postarali o postavení betléma, usazení a ozdobení stromečků a úklid. Všem patří veliké díky.

 

Roráty

V průběhu adventu – každou z adventních sobot -  jsme měli možnost účastnit se v kostele sv. Petra a Pavla tzv. rorátů. Jedná se o mše sv. sloužené ke cti Panny Marie v brzkých ranních hodinách pouze za svitu svíček. Doprovázené jsou starobylými zpěvy. Atmosféra byla dojemná, účast hojná. Připomeňte si v galerii.

 

Setkání se sv. Mikulášem

V neděli 5.12. v odpoledních hodinách naši farnost navštívila vzácná návštěva - sv. Mikuláš se svým doprovodem. Přivítat ho přišlo na 60 dětí. Společně se načily hezkou písničku, kterou pak sv. Mikuláši zazpívaly. Za odměnu si každé z dětí odneslo balíček s perníčkem a knížkou o sv. Mikuláši. Na fotografie se můžete podívat zde.

Večer chval 

Modlitební setkání za doprovodu hudby a zpěvu se uskutečnilo v sobotu 6. listopadu od 19:00 hodin v kostele sv. Petra a Pavla.

Večer chval.mp3

 

 

Pobožnost u kříže na hřbitově 

Se uskutečnila v úterý 2. 11. u "velkého kříže" Prohlédněte si galerii.

 

Poutní slavnost kostela Všech svatých v Dolních Bučicích

V neděli 31.10. v předvečer svátku Všech svatých jsme oslavili v kostele v Dolních Bučicích poutní slavnost. Poutníci připutovali z blízka i z dáli, oslavili jsme společně našeho Pána a po mši sv. nechyběly ani koláčky. Zkrátka pouť jak má být.

 

Koncert Kmochovy hudby a střední pedagogické školy v Čáslavi

Se uskutečnil v pátek 22.10. od 19:00. Hudba byla krásná, návštěvnost vysoká. Několik fotografií naleznete v galerii.

 

Posvícení, novokněžské požehnání

V neděli 17.10. jsme si připoměli výroční posvěcení kostela sv. Petra a Pavla. Mši svatou sloužil novokněz P. Václav Šuster z Prahy. Několik fotografií naleznete v galerii.

 

Misijní koláč 10. 10. 2021

Pěkný den, sbírka Papežských misijních děl dětí vynesla 6 170 Kč. Peníze budou odeslány na účet PMD. Díky všem jednotlivcům i farním rodinám za spolehlivost, spolupráci a organizaci.

Pavel Lněnička

   

 

Svatováclavské pouti ve farnosti

V neděli 26.9. jsme v aší farnosti oslavili poutní slavnost v kostele sv. Václava v Chotusicích a v úterý 28.9. jsme tutéž slavnost oslavili v kostele sv. Václava v Krchlebech. Po mši. sv. následovalo krátké setkání před kostelem. Nechyběly ani různé dobroty. Fotky v galerii.

100 let

V sobotu 18.9.2021 uplynulo 100 let od narození kněze P. Václava Švestky SJ. Jeho osobnost a službu nejen v naší farnosti jsme si připomněli a za vše poděkovali při mši sv. v 9:00 v kostele sv. Petra a Pavla. Mši sv sloužil P. Petr Havlíček SJ z Prahy. Několik fotografií v galerii.

 

Farní den

se uskutečnil v neděli 12. září. Po mši sv. v 9:00 jsme se sešli na farním dvoře a zahradě. Děti měly připravený sportovně zábavný program, dospěláci spoustu prostoru k setkání a sdílení zážitků a postřehů. Nechyběly ani nápoje a dobroty z našich kuchyní. Počasí nám přálo a celé dopoledne jsme si užili. Akci jsme ukončili v poledne modlitbou Anděl Páně a požehnáním. Fotografie naleznete v galerii. (pokud ještě někdo má pěkné fotoúlovky, ráda je přidám).

 

Brigáda chlapů a chlapců na farní zahradě

Na svátek svatého Bartoloměje jsme se sešli spolu s 15 chlapy a chlapci, abychom poklidili kamenné návrší a suť pod ořechem. Práce nám šla pěkně od ruky a snad jsme přitom užili i nějakou tu zábavu.

Chci tímto moc poděkovat chlapům a chlapcům za jejich velkou pomoc. Vyklizený prostor je zamýšlen jako místo pro setkávání farníků, ale také mezigeneračního setkávání v rámci RC Kopretina. 

Vděčný otec Dmytro

Neratov 21

Ve druhé polovině srpna proběhla již tradiční společná dovolená čáslavských rodin. V rámci tohoto pobytu děti plnily i úkoly Misijního klubka. Více o celé akci se dočtete zde. 

 

4. 8. 2021 Proběhla pastorační rada (otevřená všem zájemcům), na které jsme projednali základní úkoly a potřeby farnosti. Také jsme si prohlédli faru a všechny změny, ke kterým v souvislosti se změnami ve farnosti došlo. Účastnilo se 20 lidí. Zápis bude vložen na stránku pastorační rady. 

1. 8.2021 Slavnostní bohoslužbou zahájil své působení v naší farnosti otec Dmytro Romanovský. Pevně si přejeme a na Duchu svatém vyprošujeme, aby naše spolupráce byla ku prospěchu všech a aby nás vedla po správných cestách... A ke správnému cíli.

Přivítání nového kněze v naší farnosti

O poutní slavnosti 29.6. jsme se v farnosti rozloučili s P. Zdenkem Skalickým a přivítali svého nového pastýře otce Dmytra Romanovského. Fotografie zde.