+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Svátost eucharistie

Eucharistie je srdce a vrchol života církve. Ježíš řekl: "Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky." Eucharistie je památka Kristovy velikonoční oběti, tedy díla spásy, uskutečněného Kristovým životem, smrtí a vzkříšením, a zpřítomněného liturgickým úkonem církve. Předsedat eucharistii a proměňovat chléb a víno, aby se staly tělem a krví Páně, mohou jen platně posvěcení kněží. Kdo chce přijmout Krista v eucharistickém přijímání, musí být ve stavu milosti. Je-li si někdo vědom, že se dopustil smrtelného hříchu, nesmí přistoupit k přijímání, aniž by předtím nedostal rozhřešení ve svátosti smíření. Protože v eucharistii (svátosti oltářní) je přítomen sám Kristus, jsme povinni ji uctívat adorací. Proto je-li svátost  v kostele uchovávaná, před svatostánkem poklekáme. Adorace se mohou konat jako samostatný obřad po určitý čas nebo po celý den. Eucharistie se v tomto případě vkládá do monstrance na dobře viditelném, ozdobeném a důstojném místě s hořícími svícemi.