+420 327 312 907
Logo
 
 

          Svatý Josefe, pro bolesti a radosti tvého života tě prosíme,
přijď nám na pomoc s velkou mocí,
                                            která ti byla Bohem udělena. 
                                          

                                 

Novinky

 K dispozici nové video pro 7. neděli velikonoční  zde

 

V sobotu 22. května 2021 bude v katedrále Svatého Ducha v 10:00 hodin sloužena mše svatá za zemřelého arcibiskupa Karla Otčenáška, 23. biskupa královéhradeckého, od jehož úmrtí uplyne 23. května 2021 deset let. Hlavním celebrantem bude o. b. Jan.

 

 

Novou ředitelkou CiGy v Kutné Hoře se stala Mgr. Zuzana Šimůnková ze Sázavky, farnost Habry; poděkování dosavadní ředitelce i všem, kdo se podíleli na výběrovém řízení.

 

 

Připomenutí, že papež František připojil do Loretánských litanií tři nové invokace:

• za invokaci „Matko církve“ se vloží invokace Matko milosrdenství

• za invokaci „Matko božské milosti“ se vloží invokace Matko naděje

• za invokaci „Útočiště hříšníků“ se vloží invokace Útěcho migrujících

 

Předseda ČBK Jan Graubner i královehradecký biskup Jan Vokál  vyzývá k připojení se k modlitebnímu „maratonu“ růžence na poutních místech, který vyhlásil papež František na měsíc květen s úmyslem prosit za ukončení pandemie. Modlitbou se můžeme připojit i my. Úmysly na jednotlivé dny, které budou připomínány i v přímluvách při mši svaté jsou k dispozici zde

 

Ode dne 26. 4. 2021 dochází ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb. Bohoslužby nyní nemají omezený počet účastníků, mohou se konat za splnění tří podmínek:

·       ochrana dýchacích cest kterou je respirátor (např.FFP2) nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu),

·       dezinfekce rukou před vstupem do vnitřního prostoru,

·       rozestupy 2 metry s výjimkou členů domácnosti.

Neplatí již omezení vzhledem k počtu míst k sezení, ani zákaz zpěvu při bohoslužbě.

 

Sbírka na kněžský seminář a formaci bohoslovců z neděle 25.4.2021 činila v Čáslavi 6.695,-Kč a v Chotusicích (Žehušicích) 3.010,-Kč. Děkujeme. Peníze byly zaslány na příslušný účet.

23.5.2021 bude sbírka na pastorační aktivity v diecézi. Přispět lze i bezhotovostně na účet 1006010044/5500

s variabilním symbolem 225 .

 

Sbírka z Misijní neděle 2020

V roce 2020 jsme byli nuceni, v důsledku vládních opatření, prožívat Misijní neděli v soukromí domova. Všem nám chyběla k plnému prožití mše svatá a farní společenství modlící se za potřeby misií. Velmi omezeně probíhala také sbírka na Misijní neděli, která je stěžejní pro podporu církve v misijních zemích. V roce 2019 jste do této sbírky věnovali více než 18 milionů Kč. V roce 2020 se tato suma drasticky snížila na 3 miliony Kč. Tento propad je velkým problémem především kvůli tomu, že Papežská misijní díla jsou často jedinou pomocí, která se k lidem v nejnuznějších podmínkách dostane. Chceme vyjádřit upřímné poděkování farnostem, společenstvím, rodinám i všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili Misijní neděli 2020. V loňském roce jsme z České republiky v rámci finančních darů této sbírky podpořili 37 projektů určených pro světové misie a šíření víry. V 10 diecézích v Ugandě, Zambii, Paraguayi, Peru, Bangladéši, Indii a na Srí Lance. Jsme si vědomi, že mnozí se na podpoře misií podílí i přes nesnadnou ekonomickou situaci. Za tuto systematickou, dobře využívanou a opravdu potřebnou pomoc papežským misiím bychom Vám chtěli jménem biskupů, misionářů, řeholníků a chudých lidí v misiích upřímně poděkovat.

Brněnská diecéze 126 814,00

Českobudějovická diecéze 364 969,00

Královéhradecká diecéze 203 778,00

Litoměřická diecéze 137 364,00

Olomoucká arcidiecéze 41 651,00

Ostravsko-opavská diecéze 874 990,00

Plzeňská diecéze 90 410,00

Pražská arcidiecéze 327 008,00

Apoštolský exarchát 44 098,00

Drobní dárci 798 858,00

Přijaté dary celkem 3 009 940,00

 

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021

Bratři a sestry,

27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety. Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské víře a příslušnosti k církvi dobrovolná. Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla zaznamenána do církevních matrik. Za posledních sto let prošla evidence náboženského vyznání a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva. Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící – hlásící se k církvi, a pod tím napsali buďŘímskokatolická církev, nebo Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.

Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání (1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných, se už nikdy nedozvíme.

Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano, lidská stránka církve nemusí být pro každého přitažlivá, ale nepřestává být společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit. Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi (Mt 10, 32).

Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.

Ze srdce vám žehnají biskupové Čech, Moravy a Slezska

 

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 po obcích zde

 

S účinností od 25. února do odvolání je zakázán pohyb bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu). Obyčejné roušky ani chirurgické roušky už nestačí. Některé typy nanoroušek či nanošátků ano, stejně jako zdravotnická obličejová maska.

 

Rozdělení sbírky na církevní školy

 

V září 2020 proběhla ve všech kostelích naší diecéze každoroční sbírka na církevní školy. Velmi nás potěšilo, že v nelehké době střídajících se vládních opatření lidé nezapomněli na církevní školy, a tak celková vybraná částka letos činila téměř 840.000,- Kč. Jsem rád, že můžeme pomoci školám, které se snažily a snaží udržet výuku v distanční formě, byť jejich pravé těžiště je v každodenní prezenční pedagogické práci. Jménem ředitelů našich škol a školských zařízení všem dárcům srdečně děkujeme. Z této sumy putuje přímo do škol 485.300,- Kč. Zbývající částka bude v souladu se směrnicí Fondu církevního školství použita na nezbytné opravy a investice do budov, ve kterých církevní školy sídlí. V přiložené tabulce se dočtete, jak byly finance mezi školy rozděleny.

P. ThLic. Prokop Brož, Th.D. biskupský vikář pro církevní školství

 

Škola Podaná žádost Účel  Přiděleno
MŠ sv. Jakuba v Kutné Hoře 100.000,- Kč Vybavení nové třídy (MŠ byla od září rozšířena o druhé oddělení) 57.700,-
BiGy, ZŠ, MŠ a ZUŠ v Hr. Králové 250.000,-Kč  Vybudování venkovní biologické učebny 142.000,-
Církevní ZŠ Borohrádek 90.000,- Školní mikrobus – provoz Plavecký kurz pro žáky 54.200,-
Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči 200.000,- Obnovení nábytku na domově mládeže 99.600,-
Církevní gymnázium v Kutné Hoře 180.000,- Odhlučnění prostor 93.200,-
Salesiánský domov mladých v Hradci Králové 50.000,- Sanování výpadku příjmů v rozpočtu 

38.600,-

 

 

Výsledky voleb do pastorační rady farnosti Čáslav

Volby do pastorační rady farnosti Čáslav proběhly 10. ledna 2021 v kostele sv. Petra a Pavla v Čáslavi (během mší v 9 hod. a 18 hod.). Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situace proběhly volby také před kostelem. Bylo odevzdáno 63 platných hlasovacích lístků.

Zvoleni byli tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasům.

1. Bc. Martin Fidler (46 hlasů)

2. Ing. Renata Pipková (41 hlasů)

3. Marie Fidlerová (34 hlasů)

Jako náhradník je další v pořadí:

4. Ing.Jan Přibyl (22 hlasů)

Hlasy byly sčítány 10.1. večer ve farní budově za účasti volební komise + pana faráře.

Do pastorační rady je jmenovaná Jindra Fišerová z Krchleb a Jarmila Chudomelová a Marie Kratochvílová z Chotusic.

Členem pastorační rady z titulu svého svěcení je i jáhen Josef Poživil.

Všem voličům děkuji za zájem a zvoleným gratuluji a přeji dary Ducha Svatého.

Sepsala:

Lucie Čechalová za Volební komisi a Zdeněk Skalický farář/administrátor, který děkuje celé volební komisi za bezchybný průběh voleb.

15.1.2021 Čáslav