Svátosti

Svátosti jsou nejzjevnějšími stopami Božími v životě Božího dítěte, kterým je každý křesťan. Stopami, které život posvěcují a uschopňují k dalšímu růstu ve službě Bohu a bližnímu a k hlubšímu a důkladnějšímu následování Krista a jeho Matky, ať už je přijímá sám, nebo je svědkem jejich udělování jiným. Kdykoli se s jejich udělováním setkává, připomíná si své osobní zážitky a vrací se zpět k uvědomění si svých kořenů víry.

Svátosti ustanovil sám Ježíš Kristus. Jsou to vnímatelná a účinná znamení neviditelné Boží milosti.

Rozdělují se na:

SVÁTOSTI INICIAČNÍ   (křest, biřmování a eucharistie) – uvádějí do křesťanského života

SVÁTOSTI UZDRAVUJÍCÍ  (svátost smíření a svátost nemocných)

SVÁTOSTI SPOLEČENSTVÍ a POSLÁNÍ (svátost manželství a svátost kněžství)

Všechny kromě jedné jsou udělovány církví skrze konkrétního zmocněnce (kněz, biskup nebo jáhen), pouze svátost manželství si manželé udělují navzájem.