Ranní modlitba

… několik inspirací pro naši ranní modlitbu…..

východ slunce

Z celého srdce svého díky vzdávám tobě, Bože spasení mého, v této ranní době,

žes mě všeho zlého uchoval této noci, svou předůstojnou mocí, pro Syna milého.

Otče můj nejmilejší, i dnes mě opatruj a pro život vezdejší vše potřebné daruj:

zdraví, chléb a pokoj, také věrné přátele; obrať mé nepřátele, zlost jejich upokoj.

Ať je tvůj svatý anděl dnes i vždycky se mnou, by neměl nikdy ďábel moc svou nade mnou,

rač mi pomoc dáti, abych světa marnosti, těla svého žádosti, mohl přemáhati.

 


Otče, Bože všemohoucí, slavný a velký ve své moci, buď od nás chválen s vděčností.

Neb tys nás v noci minulé, zachoval od smrti náhlé i od příhody nešťastné.

Rač, prosíme, také sám, tento den šťastný dáti nám, ať je v tvém jménu požehnán.

Každý z nás ať s potěšením pracuje v svém povolání, plní tvoje přikázání.

Uslyš, Bože na výsosti, naše prosby i žádosti, popřávej nám své milosti.

Pro svého Syna milého, Ježíše, Pána našeho, požehnej práce každého.


Za to, že mohu z lůžka vstát; chci Tobě, Bože, děkovat.

Za dnešní ráno, celý den; buď Všemohoucí veleben.

Kéž čas, který’s mi, Pane, dal; Ti vrátím, jak sis, Bože, přál.

Tvá moc mi dej Tvou ochranu; a sílu, k pravdě odvahu.

Chci Tobě sloužit, Ty to víš; chci každý den být Tobě blíž.


Můj Bože, celou tuto noc, zas chránila mne tvoje moc.

Buď za to ctěn a veleben a prosím tě: i tento den

Ty dobrý, svatý Otče můj, mě hříchů zloby ochraňuj!

Myšlenky, slova, skutky své, chci obětovat ke cti tvé.

Maria, Matko přemilá, přimluv se za mě u Syna,

Jehož nechť chválí každý hlas, jak nyní, tak po všechen čas.


Ranní modlitba papeže Jana XXIII.

Nebeský Otče, děkuji ti, že jsem si odpočinul a opět se probudil. Je to tvůj dar.

To, co je mou povinností, chci dnes od rána do večera plnit tak, jak to dělával tvůj jednorozený Syn: všude, kam přišel, zanechal po sobě jen dobro.

Každého, s kým se setkám, mi posíláš do cesty, abych v něm poznal svého bratra.

Ve všem, co udělám, co promluvím, ať se mi zjeví láska, kterou Kristus všechny objímá.

Ať mám pro každého dobré slovo dřív, než se rozejdeme.

Ať mám cit pro druhé a myslím víc na ně než na sebe.

Prosím tě, ať se vždy ovládnu, ať ze mě není mrzout, ať jednám laskavě a srdečně. Ať ve mně zbude i jiskřička humoru, kterého je také zapotřebí.

Od Ducha Svatého si vyprošuji tvou milost, která by mi k tomu všemu pomáhala.

A ještě jedno: dovol, abych prostřednictvím Panny Marie přivedl každého alespoň o krůček blíž k tvému Synu. Můj Bože, vše pro Tebe, s Tebou a v Tobě.

Amen.