Modlitby

Několik slov….

Modlitba je mnohými pokládána za ztracený čas. Často podléháme myšlence, že by tento čas mohl být vyplněn něčím důležitějším. Ale uzná-li člověk, že je Božím tvorem, pak už z tohoto vztahu vyplývá, aby se modlil… Modlitba je také jedna z cest k víře, i když víme, že víra sama je dar. Ježíš řekl „Ano, skutečně, říkám vám: Budete-li Otce prosit o něco, dá vám to v mém jménu“ (Jan 16, 23). Rozmlouvat s Bohem můžeme sami, vlastními slovy. Ale také ve společenství církve. Zde uvádíme pouze několik nejrozšířenějších modliteb. Kéž Ježíš vstoupí do našeho srdce, abychom věděli jak a za co máme prosit…

ZÁKLADNÍ MODLITBY:

ZNAMENÍ KŘÍŽE
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.

CHVÁLA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

MODLITBA PÁNĚ
neboli Otčenáš (podle svých prvních dvou slov), je pravděpodobně nejznámější křesťanská modlitba. Tuto modlitbu sdělil svým učedníkům sám Ježíš Kristus, když se ho ptali, jak se mají modlit (srov. Matouš 6, 9-13).

Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé.
Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům.
A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.

NICEJSKO-CAŘIHRADSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY
r. 381, je jedním z nejdůležitějších křesťanských vyznání víry. Často se užívá při liturgii. Závazným se pro katolickou církev stalo roku 451 rozhodnutím Chalkedonského koncilu.

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem, skrze něhož všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil s nebe, skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Pontia Piláta, byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde, ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.
Věřím v Ducha Svatého, Pána a Dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován, a mluvil ústy proroků.
Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou Církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů, očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY
2. století. Též „Apoštolský symbol“, je jedno ze základních vyznání křesťanské víry, které uznávají v podstatě všichni křesťané. jednotlivé body nauky obsažené ve vyznání jsou přítomné v křesťanství již v době apoštolů, takže se lze domnívat, že počátky tohoto vyznání opravdu sahají do doby na konci 1. století. Nejstarší podobou tohoto vyznání je zřejmě otázková křestní podoba tohoto vyznání u Hippolyta Římského (kolem roku 215). Současná podoba kréda pochází ze spisů Caesaria z Arles († 542). Toto vyznání bylo prokazatelně užíváno jako souhrn křesťanského učení pro kandidáty křtu v Římě.

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího; odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.

ZDRÁVAS MARIA
Zdrávas, Maria, milosti plná, Pán s tebou; požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

ANDĚL PÁNĚ
Anděl Páně zvěstoval Panně Marii,
a ona počala z Ducha Svatého.
Zdrávas, Maria . . .
Maria řekla: Jsem služebnice Páně,
ať se mi stane podle tvého slova.
Zdrávas, Maria . . .
A Slovo se stalo tělem,
a přebývalo mezi námi.
Zdrávas, Maria . . .
Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna; vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede k slávě vzkříšení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

MODLITBA RŮŽENCE
Modlitba k Panně Marii, pravděpodobně zavedena sv. Dominikem (1175-1221).

Růženec začíná vyznáním víry: Věřím v Boha…; následuje: Otče náš…; pak třikrát Zdrávas Maria…; po jménu Ježíš se postupně vkládají slova:
1. v kterého věříme,
2. v kterého doufáme,
3. kterého milujeme.
Sláva Otci…
Jednotlivé desátky se skládají z modlitby Páně, deseti zdrávasů a chvalozpěvu Sláva Otci. Po jménu Ježíš se přidávají růžencová tajemství:

I. Radostný růženec
kterého jsi z Ducha Svatého počala.
s kterým jsi Alžbětu navštívila.
kterého jsi v Betlémě porodila.
kterého jsi v chrámě obětovala.
kterého jsi v chrámě nalezla.

II. Bolestný růženec
který se pro nás krví potil.
který byl pro nás bičován.
který byl pro nás trním korunován.
který pro nás nesl těžký kříž.
který byl pro nás ukřižován.

III. Slavný růženec
který z mrtvých vstal.
který na nebe vstoupil.
který Ducha svatého seslal.
který tě, Panno, do nebe vzal.
který tě v nebi korunoval.

IV. Tajemství světla
který byl pokřtěn v Jordánu.
který zjevil v Káně svou božskou moc.
který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.
který na Hoře proměnění zjevil svou slávu.
který ustanovil eucharistii.

Oroduj za nás, Královno posvátného růžence,
aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
Modleme se:
Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když v posvátném růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme, ať také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.

ANDĚLE BOŽÍ
Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj: mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému mě vzbuzuj. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí pozor dávám. A tak s tebou ve spojení ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha ustavičně. Amen.

K SVATÉMU ARCHANDĚLU MICHAELOVI
Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti Satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší.

ZA ZEMŘELÉ
Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Ať odpočinou v pokoji. Amen.