Putování po Svaté Zemi I.

Na konci měsíce září se několik farníků zúčastnilo osmidenního poutního pobytu ve Svaté Zemi. Jednalo se o duchovně i turisticky velmi silnou akci, z níž každý ze zúčastněných bude velmi dlouho čerpat. 

Putovali jsme společně s pražskými Minority, kteří zájezd organizovali, a protože náš průvodce – slovenský řeckokatolický duchovní Miroslav Labač – v Jeruzalémě studoval, dovedl nám velmi autenticky z různých úhlů pohledu přiblížit specifika této nádherné země. 

Každý den jsme začínali modlitbou, navštívili různé významné památky a pochopitelně nechyběla mše svatá – namátkou mši svatou jsme slavili např. v kostele sv. Josefa v Nazaretě, Na hoře Blahoslavenství, u kaple Dominus Flevit na Olivové Hoře, v bazilice Ecce Homo,…

Jak postupně naše prožitky, zážitky a stovky fotografií zpracováváme, budeme se o ně s vámi dělit

takže pod textem si můžete otevřít první prezentaci …..

 

 

Den první  – Cesarea Přímořská, Haifa, Nazaret, Kána Galilejská, Tiberias

Putování po Svaté Zemi II

Druhého dne jsme se po skvělé snídani v tradičním židovském hotelu vypravili na Horu Tábor, kde byl Ježíš proměněn. Na vrchol nás vyvezly taxíky a jeden z nejhlubších zážitků pro nás byl, že do Baziliky Proměnění jsme vstoupili právě ve chvíli, kdy kněz u oltáře proměňoval. Po prohlídce a modlitbě jsme se vrátili na stanoviště taxíků, kde jsme si čas krátili zpěvem písní …na místě bylo totiž velmi mnoho poutníků. Zařadili jsme hymny ze světových setkání mládeže, zpívat začali Poláci, my Češi jsme se připojili, pak se přidali poutníci z jihovýchodní Asie a další…

Následovala cesta do Magdaly, prohlídka vykopávek a po ní – v obědovém čase – jsme zamířili ochutnat tradiční Petrovu rybu. Odpoledne jsme se přesunuli na Horu Blahoslavenství a v místech, kde Ježíš pronesl své „Horské kázání“ jsme oslavili mši svatou. Následovala cesta do Tabghy, kde jsme si prohlédli Baziliku proměnění chlebů a ryb, stojící v místě, kde Ježíš zázračně nasytil zástupy a také kostel Primariátu sv. Petra, kde byl apoštol Petr ustanoven prvním papežem. Nakonec jsme se ochladili v Genezaretském jezeře a pak následovala více než tříhodinová cesta do Betléma.

 

 

Putování po Svaté Zemi II – Hora Tábor, Magdala, Hora Blahoslavenství, Tabgha

 

Putování po Svaté Zemi III

Třetí den našeho pobytu jsme navštívili Jeruzalém – konkrétně Olivovou Horu a Sijón.

Těsně pod vrchol Olivové Hory nás zavezl autobus. Chvíli jsme věnovali nádhernému panoramatu celého Jeruzaléma a poté jsme začali sestupovat z Olivové Hory do údolí Cedron po původní poutnické cestě. Tato cesta je velmi příkrá a množstvím poutníků dohladka ošlapaná, takže to chvílemi vypadalo, jako bychom šli po ledu. První naše zastávka byla kaple Dominus Flevit, u které jsme slavili mši svatou a následně jsme si tuto kapli prohlédli, pak jsme navštívili nejrozsáhlejší židovské hřbitovy, Getsemanskou zahradu, Baziliku agónie Páně a Arménský pravoslavný kostel s prázdný hrobem Panny Marie.

V polední přestávce jsme navštívili Jeruzalémskou Hadasskou univerzitní nemocnici, protože jedem z poutníků si na Olivové Hoře ošklivě rozsekl nohu.

Odpoledne jsme věnovali prohlídce vrcholu Sijón – navštívili jsme Opatství usnutí Panny Marie – kryptu i horní kostel, večeřadlo Páně a hrobku Krále Davida.

 

 

Izrael III – Olivová Hora a Sijón

Putování po Svaté Zemi IV

Čtvrtý den našeho pobytu nás zavedl do Jericha a jeho okolí. Nejprve jsme navštívili Betánii za Jordánem – místo, kde sv. Jan Křtitel pokřtil Pána Ježíše, kde na něj sestoupil Duch svatý v podobě holubice a kde se ozval hlas z nebe „Ty jsi můj milovaný Syn, tebe jsem si vyvolil.“ Na tomto místě jsme obnovili své křestní sliby. Poté jsme se přesunuli do Jericha, kde jsme viděli Zacheův fíkovník, navštívili Horu Pokušení – řecký ortodoxní klášter Karantal, mši svatou jsme slavili v kostele Dobrého pastýře v Jerichu a den jsme zakončili koupáním v nepříliš vzdáleném Mrtvém moři.

 

 

izrael IV – Betanie za Jordánem, Jericho, Mrtvé moře

Putování po Svaté Zemi V.

Pátého dne jsme se opět vydali do samého centra historického Jeruzléma. Tentokrát jsme navštívili ta nejposvátnější místa. Po průchodu přísnou bezpečnostní kontrolou jsme prošli na Chrámovou plošinu, prohlédli si zvenku Omarovu mešitu (dovnitř se nechodí) a pak pokračovali k pevnosti Antonia – tady kdysi sídlil Pilát Pontský, zde došlo k Ježíšovu soudu a zde také začíná Křížová cesta (Via Dolorosa). V Bazilice Ecce Homo jsme měli mši svatou a poté jsme si prošli Křížovou cestu. Některá zastavení mají své kaple, jiná jsou připomínána jen drobným artefaktem či cedulkou na zdi. Křížová cesta vede rušnou arabskou čtvrtí, prodírá se mezi stánky trhovců, je plná vůní, barev, křiku…My jsme modlitbu Křížové cestu dokončili u zastavení desátého na střeše kaple sv. Heleny, neboť poslední čtyři zastavení jsou umístěna přímo v Bazilice Božího hrobu, kde je mnoho lidí a ruchu. Po polední přestávce jsme navštívili jeruzalémské Cardo a pak vstoupili přímo do Baziliky Božího hrobu. Nejprve jsme uctili místo, na němž po tří dny spočívalo mrtvé Kristovo tělo po sejmutí z kříže a následně si prohlédli celou stavbu. Modlili jsme se a zpívali velikonoční písně ve františkánském kostele Vzkříšení, jež je nalepen za západní straně baziliky a poté jsme si prohlédli kapli rozdílení Kristových šatů, kapli sv. Heleny, kapli Nalezení sv. Kříže, Golgotu s kaplemi přibíjení na Kříž, Panny Marie Sedmibolestné a Ukřižování a nakonec Adamovu kapli, kde je vidět ona puklá skála.

 

 

izrael 5 – Chrámová plošina, Via dolorosa, Cardo, Bazilika Božího hrobu

 

 

Putování po Svaté Zemi VI

6. den jsme zahájili v centrální části Betléma – konkrétně ve zdejším dětském domově, o který se starají sestry Alžbětinky (většinou Polky). V jejich kapli, vytesané do skály, jsme slavili mši svatou. Poté jsme se přesunuli do Jeruzaléma, kde jsme navštívili další místa spojená s životem Ježíše. Původně se jednalo o samostatné vesnice, dnes jsou svatého města. První zastávkou byla Betánie, kde jsme si prohlédli kostel sv. Lazara. Tento kostel stojí v místě domu Marie, Marty a Lazara. Do Lazarova hrobu se nechodí, neboť je tam mešita. Následně jsme se přesunuli do Betfage, kde jsme navštívili františkánský kostel, v němž každoročně začíná slavnostní průvod na Květnou neděli. Kromě nádherných fresek je zde i kámen, z něhož údajně Ježíš nasedal na oslátko. Za kostelem jsme pak viděli autentické hroby z doby Ježíše Krista. Naše další kroky nás zavedly ke Zdi nářků. Poslední zastávkou tohoto dne byl Ejn Kerem, kde jsme navštívili kostel Sv. Jana Křtitele s kaplí Požehnání v místě, kde se narodil sv. Jan Křtitel a o kousek dál kostel Navštívení (Chvalozpěvů) v místě setkání Marie a sv. Alžběty.

izrael 6 – Betánie, Betfage, Zeď nářků, Ejn Kerem

Putování po Svaté Zemi VII

Sedmý den jsme vyhradili samotnému Betlému. Nedaleko našeho hotelu jsme navštívili Pole pastýřů – v místech, kde se pastýřům zjevil anděl oznamující narození Ježíše dnes stojí kostel Gloria in excelsis a jsou zde k vidění jeskyně – původní stáje – upravené jako kaple. Zde jsme pod širým nebem slavili mši svatou. Poté jsme se přesunuli do baziliky Narození Páně, kde jsme uctili místo, na němž se Kristus narodil. Následně jsme si prohlédli františkánský kostel sv. Kateřiny Alexandrijské, nalepený ke zdi baziliky Narození Páně a v podzemních prostorách pak kapli sv. Josefa, v níž Josef dostal pokyn k útěku do Egypta a také místo původního hrobu sv. Jeronýma. Nakonec jsme se přesunuli do Mléčné jeskyně. Podle pověsti zde Maria kojila Ježíše a od kapky mléka zbělela celá jeskyně. Toto místo je církví oficiálně uznané jako svaté, dochází zde vyplnění mnoha proseb (zejména za narození dětí) a k mnoha uzdravením. Součástí je kaple ustavičné adorace, kde Sestry věčného uctívání Nejsvětější Svátosti i přicházející poutníci mohou 24 hodin denně adorovat Nejsvětější Svátost.

 

 

izrael 7– Pole pastýřů, bazilika Narození Páně, Mléčná jeskyně

Putování po Svaté Zemi VIII

Osmý den jsme zahájili mší svatou tentokrát v kostele sv. Františka, který patří do areálu místního domova důchodců. Následně jsme putovali do Emauz – místa, kde se Zmrtvýchvstalý dal poznat učedníkům při lámání chleba. Naše další cesta pak vedla do Jaffy, kde jsme si připomněli vzkříšení učednice Tabity sv. Petrem a prohlédli si kostel sv. Petra.

Poslední dvě hodiny času v Izraeli jsme strávili na pláži v Tel Avivu, kde jsme okusili vodu Středozemního moře. Pak už nás čekal jen přesun na letiště, odbavení a ve večerních hodinách odlet zpět do Prahy.

 

 

izrael 8 – Emauzy, Jaffa, Tel Aviv

 

Všichni účastníci děkujeme Bohu za možnost navštívit tuto zemi a místa spojená s životem a působením Pána Ježíše. Zážitky a prožitky zůstanou navždy v našem srdci.

 

Rovněž velké díky patří

Jirkovi Kubantovi za organizaci,

P. Miroslavu Labačovi – našemu průvodci, za jeho více než jen profesionální služby,

P. Oldřichu Prachařovi za duchovní posilu, všechny mše sv. , svátosti smíření a další

a jáhnu Otto Brochovi za veškerou pomoc

 

za poutníky z naší farnosti zpracovala Květoslava Štikovcová